baner
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez kierownik   
wtorek, 09 kwietnia 2019 07:52

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje,
że w każdy wtorek w godzinach 16.00-20.00

począwszy od dnia 09 kwietnia 2019 r.

w naszym Ośrodku (pokój nr 2 - parter) działa

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 
Projekt - zwiększenie dostępu do usług społecznych PDF Drukuj Email

 

Harmonogram realizacji projektu

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Realizacja projektu od 01.05.2018r do 30.04.2021r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Więcej…
 
Karta Dużej Rodziny - zmiany od 1 stycznia 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Boczek   
czwartek, 31 stycznia 2019 09:55

Od 1 stycznia 2019 r. każdemu rodzicowi, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie –przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Do tej pory karta przysługiwała tylko tym, którzy mają pod swoją opieką 3 małoletnich (lub uczących się do 25. roku życia) dzieci. Zmiana jest istotna, ale jej beneficjentami będą tylko rodzice. Dzieci – tak jak do końca 2018 roku – będą mogły korzystać z karty do 18. lub 25. roku życia. Rodzice – dożywotnio

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Więcej…
 
Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
czwartek, 02 sierpnia 2018 08:32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie od miesiąca maja 2018 roku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tym razem w partnerstwie.

Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:

-        Gmina Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie,

-        Powiat Bełchatów/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,

-        Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,

-        Gmina Szczerców/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.

Realizacja w/w projektu zaplanowana jest na okres 3 lat. Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu bełchatowskiego. Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług, oraz polepszenie dostępu miejsc świadczonych usług społecznych, wzrost liczbowy tych miejsc, zapobieganie odizolowania osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

W gminie Szczerców usługi opiekuńcze

świadczone są przez opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która zamieszkuje w gminie Szczerców, jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym.

Szczegółowe  informacje można uzyskać w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6  w pokoju nr 1 i 7 pod numerem telefonu  44 631 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Poprawiony: czwartek, 02 sierpnia 2018 08:36
 
Pomoc żywnościowa PDF Drukuj Email
piątek, 13 lipca 2018 07:03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż od 16 lipca 2018 r. pracownicy socjalni będą wydawali skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2018

Po skierowanie należy zgłosić się do siedziby GOPS, ul. 3 Maja 6 Szczerców w godzinach 8.00-16.00  do pokoi nr 1 i 3.

Zgłaszać mogą się osoby chętne, spełniające kryteria kwaliifikowalności.

Dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie,

przy jednoczesnym wystąpieniu dodatkowego powodu przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność)

Informujemy również, iż

DYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI ZAJMUJE SIĘ STOWARZYSZENIE

„ Na skrzydłach marzeń”

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 19 czerwca 2018 05:29

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się (osoby pełnoletnie uczące się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoby usamodzielniane).

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Wnioski o świadczenie dobry start można składać online - już od 1 lipca - przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6  w pokojach nr 6 i 9 (pierwsze piętro).

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu i w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do
30 września.

Ustalenie prawa i wypłata dla wniosków złożonych w kolejnych miesiącach następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 05:40
 
Masz Kartę Dużej Rodziny? Skorzystaj z wersji mobilnej… PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
czwartek, 24 maja 2018 07:34

Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny (KDR) została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Teraz dostępna jest także na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie.

Dzięki nowym rozwiązaniom m.in. łatwiej i szybciej można będzie znaleźć informacje o obowiązujących zniżkach oferowanych przed podmioty uczestniczące w programie i nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny.
Jednocześnie w obiegu pozostanie także plastikowy nośnik.

Więcej…
 
Harmonogram realizacji projektu partnerskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 kwietnia 2018 00:00

Realizacja projektu od 01.05. 2018 r. do 30.04. 2021 r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Partner wiodący:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

  1. 1. Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1

Placówka otwarta jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00 i 12:00 - 20:00 oraz w sobotę w zależności od potrzeb uczestników. W trakcie sprawowania opieki, realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające i dydaktyczne. Dostęp do zadania mają zagwarantowany wszyscy chętni niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego dzięki zorganizowaniu transportu z i na miejsce zadania.

Więcej…
 
Projekt partnerski - 2018 PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2018 07:53

Informacja Gminy Szczerców

o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

 

Gmina Szczerców na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) informuje, że od miesiąca maja 2018 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego nr RPLD.09.02.01-10-C005/17 „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”, zwany dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
piątek, 20 kwietnia 2018 06:49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie

informuje, iż w naszym ośrodku można korzystać

bezpłatnie z porad specjalistów

w PUNKCIE KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNYM

dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

w każdy wtorek w godzinach 15.00-19.00 w pokoju nr 9 I piętro

oraz w PUNKCIE KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

w każdy wtorek w godzinach 19.00-20.00 w pokoju nr 9 Ipiętro

 
Nowy projekt w GOPS PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 09:15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie od miesiąca maja 2018 roku będzie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tym razem w partnerstwie.
Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:
* Powiat Bełchatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
* Gmina Szczerców / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Miasto Bełchatów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Gmina Zelów / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.
Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 3 lat.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie w ramach projektu będzie realizował zadanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.
W ramach projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie zostanie zatrudniona opiekunka, która będzie świadczyła usługi opiekuńcze 5 osobom wymagającym tej formy pomocy w miejscu zamieszkania. Ponadto pracownik socjalny będzie prowadzić
z tymi osobami pracę socjalną.
Zakupiony zostanie rower elektryczny dla opiekunki aby mogła przemieszczać się do swoich klientów.
Realizacja zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, czyli zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług opiekuńczych w Gminie Szczerców.
Całkowita wartość zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie wynosi 156.971,25 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unijnych wynosi 144.699,00 zł.

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 09:20
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7