baner
Projekt partnerski - 2018 PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2018 07:53

Informacja Gminy Szczerców

o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

 

Gmina Szczerców na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) informuje, że od miesiąca maja 2018 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego nr RPLD.09.02.01-10-C005/17 „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”, zwany dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą w Bełchatowie ul. Żeromskiego 1.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji Projektu:

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Stowarzyszeniem Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, a Powiatem Bełchatowskim - w imieniu którego zadania będzie wykonywać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, a Gminą Szczerców - w imieniu której zadania będzie wykonywać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie, a Miastem Bełchatów - w imieniu którego zadania będzie wykonywać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, a Gminą Zelów - w imieniu której zadania będzie wykonywać Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.

Partner wiodący jak i pozostali partnerzy wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne, dzięki którym nastąpi wzrost i polepszenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla ok. 177 mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Usługi społeczne realizowane w w/w Projekcie to w szczególności: wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez miejsca krótkookresowego pobytu dziennego, wzrost świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, objęcie osób niepełnosprawnych usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,  pomoc dzieciom poprzez działania świetlicy socjoterapeutycznej, wsparcie osób poprzez możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Podpisanie umowy partnerskiej oraz realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zakresu świadczonych usług społecznych na terenie powiatu bełchatowskiego na rzecz jego mieszkańców.

 

Informacja Gminy Szczerców o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego