baner
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2018 07:53

zakup i dostarczenie do siedziby GOPS w Szczercowie ul. 3 Maja 6  jednego damskiego roweru elektrycznego do pracy opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2018 08:07
 
Projekt partnerski - 2018 PDF Drukuj Email
piątek, 20 kwietnia 2018 07:53

Informacja Gminy Szczerców

o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

 

Gmina Szczerców na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) informuje, że od miesiąca maja 2018 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego nr RPLD.09.02.01-10-C005/17 „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”, zwany dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2018 08:15
Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
piątek, 20 kwietnia 2018 06:49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie

informuje, iż w naszym ośrodku można korzystać

bezpłatnie z porad specjalistów

w PUNKCIE KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNYM

dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

w każdy wtorek w godzinach 15.00-19.00 w pokoju nr 9 I piętro

oraz w PUNKCIE KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

w każdy wtorek w godzinach 19.00-20.00 w pokoju nr 9 Ipiętro

 
Nowy projekt w GOPS PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2018 09:15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie od miesiąca maja 2018 roku będzie realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tym razem w partnerstwie.
Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:
* Powiat Bełchatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,
* Gmina Szczerców / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Miasto Bełchatów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Gmina Zelów / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.
Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 3 lat.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie w ramach projektu będzie realizował zadanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.
W ramach projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie zostanie zatrudniona opiekunka, która będzie świadczyła usługi opiekuńcze 5 osobom wymagającym tej formy pomocy w miejscu zamieszkania. Ponadto pracownik socjalny będzie prowadzić
z tymi osobami pracę socjalną.
Zakupiony zostanie rower elektryczny dla opiekunki aby mogła przemieszczać się do swoich klientów.
Realizacja zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, czyli zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług opiekuńczych w Gminie Szczerców.
Całkowita wartość zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie wynosi 156.971,25 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unijnych wynosi 144.699,00 zł.

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 09:20
 
Wnioski o 500+ na nowy okres PDF Drukuj Email
Wpisany przez Galuba   
piątek, 21 lipca 2017 06:45

Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500 +”. Program spełnia postawione przed nim cele – jest inwestycją w rodzinę, wyraźnie zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia.

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
czwartek, 02 marca 2017 00:00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż w każdy wtorek POCZĄWSZY OD 7 MARCA 2017r. w godz. 15.00-19.00 w naszym Ośrodku (pokój nr 9) działa PUNKT TERAPEUTYCZNO – KONSULTACYJNY.

Terapeuta udziela porad osobom uzależnionym i ich rodzinom.
.

 
Informacja - psycholog PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Szczercowie informuje,

że PSYCHOLOG

 

.przyjmuje w I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-19.00

 
Informacja o pomocy prawnej da mieszkańców Gminy Szczerców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
piątek, 08 stycznia 2016 09:35

Od stycznia 2016 roku rusza system darmowej pomocy prawnej.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Szczerców mieszkańcy gminy Szczerców będą mogli korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W/w punkt będzie prowadzony przez Fundację ?Młodzi Ludziom? z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów.
Natomiast nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez Adwokata w pokoju nr 9 (Sala ślubów) na parterze Urzędu Gminy w Szczercowie w następujących godzinach:

Poniedziałek:  8.00 ? 12.00  
Wtorek:        13.00 ? 17.00
Środa:           8.00 ? 12.00
Czwartek:    12.00 ? 16.00
Piątek:          9.00 ? 13.00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) bezpłatne punkty prawne będą służyć wsparciem:
- osobom młodym w wieku do 26 i seniorom powyżej 65 lat,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
-a także kombatantom i weteranom wojennym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. prawa cywilnego,
4. prawa karnego,
5. prawa administracyjnego,
6. prawa ubezpieczeń społecznych,
7. prawa rodzinnego,
8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednakże pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 09:37
 
Zespołowe Inicjatywy PDF Drukuj Email
Wpisany przez zespól   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 08:35

Żywa wśród członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie, chęć pomocy i równie ożywiona dyskusja to dobry początek do wyjątkowej działalności. Tak było i tym razem. Doskonałym pomysłem szkolnych specjalistów m.in.  pedagogów i psychologów, w tym kończącym się już roku, okazały się działania konkursowe o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów wszystkich typów szkół z terenu Gminy Szczerców. To jednocześnie także okazja, by doskonale zjednoczyć szkolnych rówieśników w nierównej walce  z przemocą.
Pierwszy gminny konkurs wiedzy ?Młodzi, gniewni, wolni ? od przemocy?, przeprowadzony pod koniec maja, to test składający się z 20 dość trudnych pytań na temat zjawiska przemocy. Poziom trudności zróżnicowany ze względu na wiek. Autorką tych różnorodnych sprawdzianów była p. Karolina Wejchenig- Wojciechowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Więcej…
 
Projekty POKL - informacje PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż  w latach 2011-2015 realizował projekt ?Razem w przyszłość? w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty systemowe mają na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

 

Więcej…
 
Koniec projektu POKL - 2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 07:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu  ?Razem w przyszłość? realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.06.2015 r. zakończyło udział w projekcie. Na spotkaniu podsumowującym działania w 2015 r. obecni byli Beneficjenci wraz z rodzinami, Pan Wójt Krzysztof Kamieniak, Kierownik GOPS Pani Jadwiga Zarzeczna i pracownicy socjalni realizujący projekt. Mamy nadzieje że otrzymane wsparcie i ukończone kursy przyczynią się do rozwoju sytuacji zawodowej Beneficjentów Ostatecznych projektu ?Razem w przyszłość?.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7